Tuesday, 06/12/2022 - 14:45|
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hoạt động với đồ vật dành cho các bé 24-36 tháng: "Xâu vòng xen kẽ màu vàng, màu đỏ"

Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, quý PHHS có thể cùng tham gia hoạt động cùng với các bé để đảm bảo sự phát triển toàn diện cho bé về mặt thế chất, trí tuệ...